Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Apologetika šoustavného neobaroka

San

V Knize sedmic stojí psáno: Když Pluch potká Plucha, mluví spolu o pohlaví. Svolají poradu, vyberou koordinátora a za jásotu a radosti spolu vejdou v prospěšný stav manželský. Druhá mocnina sedmi je čtyřicet devět.
William Tenn, Venuše a sedmero pohlaví 1

V této půvabné sci-fi si lidské představivost poradila rovnou s problémem sedmera pohlaví. Bizarnost sexuálních obtíží provázejících početí nového Plucha doplňuje ještě velké množství přirozených venuš-ských nepřátel. Takový "nzred chutná vždycky. Jen on jediný má tykadla a jejich kořeněná chuť se nedá přirovnat k ničemu". Copak činí taková "tykadla" nadmíru chutnými? Což třeba zvláštní prostonárodní rada Francouzů zdržet se ústřic v měsících bez písmene r, a my víme, že písmeno R je sluneční, vizme třeba boha Ra nebo hebrejské písmeno Reš, které také cosi připomíná rR, což se vztahuje k faktu po-hlavnosti. Od září do května se mění v samce - mají varlata, vytvářejí sperma - a jsou delikatesou; od června do srpna, kdy jsou samicemi - vytvářejí vaječníky, naplňují se vejci, která uzráváním bělají - po-zbývají chutnosti. V tom okamžiku děje se oplodnění, spermatozoidi zrození v období předcházejícím konají konečně svou povinnost. Příroda činí mateřství nechutným, aby své dílo zachránila. 2


Mužský a ženský mozek není stejný. Pro některé může androgynství znamenat utopickou vizi nebo model pro dosažení duševního zdraví. Má to znamenat, že sexuální odlišnosti jsou biologicky determi-novány? Svědčí to snad o tom, že jedno pohlaví je schopno zpracovávat informace lépe než to druhé? Jiné je prostě jiné. Je určitě snadné používat slova lepší nebo horší. Co je lepší, jablko nebo pomeranč?
"Dvě rasy", které na téhle planetě žijí, ačkoliv si to málokdo uvědomuje, reprezentují dvě individua: první se spoustou malých gamet. Muž chce oplodnit tolik žen, kolik jen může; dokáže maximalizovat svůj úspěch kvantitou a věnuje méně pozornosti kvalitě. Ale žena se musí soustředit na kvalitu, nikoliv na kvantitu. S omezeným počtem možností být oplodněna je její nejlepší sázkou muž, který jí pomůže za-jistit, aby se těm pár ratolestem, jež má, dobře dařilo.
Ať je to co nejvíce tak, jak to ona chce!
Ať je to co nejméně tak, jak to on chce!

Mýtus o Kyberfalovi

Už vidím virtuální realitu jako médium, v níž lidé improvizují se světy místo se slovy, umožňující nám sdílet sny jakožto objektivní podobu jungiánského snu.Můžete tomu klidně říkat i kolektivní vědomí. Sou-časní crackeři softwaru ustoupí mind-crackerům. Pro ně už tu máme i vizi a návod, jak na to. V kinech právě běží výborný film "Zvláštní dny" (Strange days, režie Kathryn Bigelowová, scénář James Came-ron, USA 1995), kde se objevuje idea SQUIDu (Superconductor Quantum Interface Device) připomína-jícího discmana, do nějž se vkládá malé videoCD (VCD).Místo sluchátek si ovšem nasadíte na hlavu kouzelnou síťku, která přenese impulsy nahrávky přímo do zákazníkova mozku. "Nahrávkami" jsou prožitky jiných lidí. Do mozku se nedostává jenom ostrý obraz a zvuk, ale i všechny emoce a bolest. Adrenalin tak zvedne porno nebo ozbrojená loupež, či na vlastní kůži zažité znásilnění s následnou sadistickou vraždou. Virtuální kriminální delikt se může změnit na Virtual Criminal Delight, takže VCD má hned dva rozměry. Virtual Criminal Tort (virtuální kriminální přečin) je vlastně torturou na myslích všech, Kteří do virtuálního světa vstoupili. Vizuálně atraktivní zhmotnění voyeurských pudů je vizí světa s finančně dostupnou virtuální realitou. Sadomasochistické šílenství už přestává být virtualitou - a mar-kýz de Sade by asi skákal nadšením, kdyby si na své nejlepší kousky mohl dát REPEAT nebo na jejich sestřih nasadit SHUFFLE. Je to vize velkoměsta, které se ve smrtelných, nebo možná porodních kře-čích zmítá na prahu Nového věku.

Až do světa vstoupí SEHTRONIC se svými kyberfaly (nebohý robot ponižovaný neustálou robotou do-mácí paní), vulvotrony (ženské torzo nadané hypertrofovanými supersvěrači), falotroky (nová třídní vrst-va tvořená opuštěnými roboty nebo devastovanými hráči na výherních automatech, kteří takto podstu-pují odvykací terapii zaměřenou na nahrazení libidózního objektu méně nebezpečnou drogou), vakuové odšťavňovače (samozřejmě nikoliv na ovoce!), ptákostroje (upozorněte laskavě sokolníky, ať nám pořád nevolají …) a jiná prostopášná gaudia, pak teprve nastane pravý soumrak lidstva. Tedy, než se řácky rozdení…

Ó, hříšné hříčky …

Stanislav Lem je opravdový kyberprorok! Ve své knize "Futurologický kongres"3 píše o tom, jak "bylo v rámci autoevolučního inženýrství, jinak zvaného "plodovatelské hnutí", ústavou zaručeno každému ob-čanu právo vlastnit takové psychosomatické vlastnosti, jaké se považovaly za nejcennější. Dívky se zdobily vypěstovanou kožní bižuterií (no ano, dnes už tu máme cutting & piercing!) a jinými výkvěty těla (ouška - srdíčka, perly z nehtů), chlapci se honosili plno i zadovousy, hřebínky na hlavách, čelistmi s dvojitým skusem apod. Aby se předešlo hrozbě tělesné anarchie, byl založen UPLATEPS, Ústav pro plánování těla a psýchy… Poté se rozpadl na USUPLESK (Ústřední ústav pro plnou estetizaci konče-tin), KST (Komise pro sličné tváře), UŠRANA (Ústav pro šíření radikálně nové anatomie) atd. … Dosa-vadní pasivita v projektování těl ukazovala na nedostatek perspektivní obrazotvornosti. Lukulské či ero-tické rozkoše - to byl ubohý vedlejší produkt uspokojování vrozených instinktů čili tyranie přírody. Ne-stačí osvobození sexu, jehož svědectvím je ektogeneze, jelikož sex nemá před sebou žádnou zvláštní budoucnost, ani kombinátorskou, ano konstrukční. Ať se v této oblasti cokoliv vymyslelo, už to tady vždycky někdy předtím bylo, a smysl automorfní svobody není v tom, aby se to neb ono prostě jen zná-sobilo, aby se vyráběly plagiátorské zvětšeniny pohlavní veteše. Je třeba vymyslet úplně nové orgány a ústrojí, aby se jejich majitel (lépe: masjitel!) cítil dobře, pořád líp, stále slastněji, ba přímo nebesky. Bar-ba podpořila skupina nadaných mladých projektantů z UPLATEPSu, kteří vynalezli běhačky a šoudidla. Dělali jim obrovskou reklamu a zaručovali se, že někdejší rozkoše žaludku či pohlaví jsou dloubáním v nose ve srovnání s běhačením a šouděním. Do mozku se samozřejmě zavedla centra extatických vje-mů, speciálně naprogramovaná inženýry nervových cest, a ta byla řazena vrstvovitě. Tak vznikly šoudi-vý a běhačivý pud, jakož i činnosti těmto instinktům vlastní, s nesmírně bohatým a rozmanitým rejstří-kem, jelikož bylo možno šoudit i běhačit střídavě nebo současně, sólově, v duetu, triádách a později, po přidělání budičů, ve skupinách ještě daleko početnějších". Takto otec transcendentální wirologie, Stani-slav Lem, projektoval své vize orgiastického zítřka.

Apologetika šoustavného neobaroka

Virtuální realita a její hi-tec spustila lavinu dráťáků, wirologů (náboženských třeštěnců hlásajících bož-skou podstatu sofistikovaného dráťáka), historických wirobadatelů tvrdících, že dřívější "dráteníci" byli pre-cyberpunkovými pre-adamity, kteří pod pláštíkem sběru cenných kovů a oprav zašlých pekáčů a hrnců "ovíjeli údy své, by Boha mohli kormoutiti a nejčko v lustu metalickém povšechnost mordyjánskou hledali", kterak slavný Remus Resetus píše. Dnešní drátožrout je ovšem spíše nenasytným milovníkem moderních technologií, nežli "mládencem, jenž střeva sobě metalikou prokládal, by v bouřných nocích po kopcích běhaje do luftu žhnul"! Ipsace virtuální pannou na reálném panici, biterastie, prohlížečka svlečeného hardwaru pro obzvláště zvrhlé softonanisty. Antikoncepce dospěla do podoby digitalizovaných ejakulátů, whoredom vystřídal wiredom (po česku taky pěkně: místo kurvení máme cívkurvení). I sexuální techniky došly vybraných výstřelků: klitorfaxy, mutimediální ošahávač(ka), introitus přešel na ENTERoitus. Afrodisiaka ve virtuální realitě rovněž prodělala výraznou změnu: scanový bimbasin byl jenom začátek, po něm přišly vaginální flash ®, kokotronics ® a virtolin ®, morfinisty a kokainisty vystřídali sjížděči bite-roinu ® a šňupotronu ®. Fo-ti-ťieng, pěnišník (dříve asi bez těch háčků) , gotu-kola, locika syrská roputa, Satanovo jablíčko, yahé, kawa-kawa a další jsou jenom slabým odvarem proti tomu, co nabídly firmy jako Erectronics, Tyrannosaurus Sex, JetPriap, VenusAnusSexus, Phallotronics atd.

Video zplodila vidioty (degenerované sjížděče seriálů), screenisty (náboženská sekta, uctívající boha, zjevujícího se příležitostně v modrém rámečku) a říši strašidel zabydleli videogeisti (virtuální duše blou-dící v prostoru vymezeném jistými úhlopříčkami. Obskurní sekty začaly šířit učení o tom, že homo erectus byl vlastně prvním a skutečně jediným sexuál-ně žijícím člověkem, oním edenským Adamem, který uměl vědomě ovládat svoji erekci.Když prosákly ven útržky z jejich rituálů, při nichž se členové sekty údajně celé týdny honosili priapickým vzezřením, zatímco zlé jazyky tvrdily, že kvůli nim museli rozšířit všechny dveře a průchody (je pravdou, že všechny měly na vertikálách zářezy, v nichž však falologivé viděli toliko zvláštní vliv pradávné sekty, zvané "křes-ťané", o níž se předpokládá, že praktikovala zvláštní druh koitu, připomínaný archaickou frází "chytit se s někým do křížku"), aby nedošli bolestivého úrazu, zasáhla proti nim tajná složka policie, přezdívaná pomlouvači jako falicie. Tomuto výkladu "křižovníků" či "křižáků" však urputně odporovali logologové, kteří z útržků posvátných knih vyvozovali, že tu šlo spíše o "skupinové slovní onanie", při nichž se v určitém hudebním rytmu Logos (chám) lokal, čemuž by nasvědčovaly nálezy nerozluštitelných písem-ností, kde se často v záplavě rituálních řad čísel objevuje slovo "logaritmus". Svým kolegům se posmí-vali tak, že rčení " s křížkem po funuse" svědčí spíše o tom, že se oddávali sexuální nekromancii. Spo-lečně se dohodli na tom, že naši praotcové byli sexuálně málo výkonní, když o sobě říkali, že "mají (jen!) šest křížků na hřbetě", naproti tomu byl zase asi silně rozšířený voyerismus, když se začalo říkat "přilézt ke křížku". Nakonec se však v pozdější době přece jen prosadila pornokracie, jež svatořečila svým prorokem Por-nokrata (a hned poté sv. Lingama), jenž určil, že obě pohlaví jsou si rovnocenná vycházeje přitom z životního faktu, že "jednou jsi dole, podruhé nahoře" (dle prastaré lidové písně(, jak o tom svědčí i Her-mův axiom "to, co je nahoře je jako to, co je dole a to, co je dole je jako to, co je nahoře", přičemž se za tímto sexonymem prý mohla skrývat přestrojená žena, která si zvolila průhledný pseudonym narážejíc tak na svoji hrmu. Když se však nad tím člověk zamyslí, může právě tak dobře dojít k vysvětlení, že to byl hermafrodit. Následně byla doba, o níž mluvíme, konzervativními historiky popsána jako "pornografie reality". Libe-rální historikové dávají přednost žertovné klasifikaci "šoustavné neobaroko". Přes tyto úsměvné pře, vynikající především hlasitou shodou nad uzavřením této epochy lidstva, se mezi lidem šeptandou šíří zvěsti o nových prorocích, tajných místech setkání, která navštěvují bez rozdílu vysocí hodnostáři i vnadné pubescentní žebračky, aby se v reji oddávali šoudění, běhačení, šoustavničení, maje při tom před očima svatý obrázek Nejctihodnějšího svatého Pornokrata. Bůh s jeho sexem!

 
Původně psáno pro zaniklé Tamto


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz