Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Úvod do vymítacích rituálů
Phil Hine

Kdybych dostal libru za každého člověka, od kterého jsem v posledních letech slyšel: ...Ále, neotra-vuj s vymítacími rituály.. -- a který se pak divil, proč začal najednou mít se svou magií problémy -- asi bych měl .. hmm .. docela dost peněz na pořádné jídlo v nějaké slušné londýnské restauraci. Vymítací rituál je jedno z prvních praktických cvičení, které byste se z magie měli naučit (v každém případě podle mě ano), čímž se můžete uchránit od množství problémů v budoucnosti..
Vymítání je známo také pod názvem centrování což je v mnoha ohledech přesnější označení to-hoto cvičení.

Co je tedy Vymítací rituál? V zásadě má Vymítání tři cíle. Prvním je, že vás nažhaví, připraví na následující rituál, meditaci nebo cokoli jiného, umožní vám odložit každodenní starosti --Co bude za chvíli v televizi? atd. Umožní vám vzít na sebe roli mága (k tomu se dostanu později), a umístít sebe samotného do centra vašeho magického univerza -- axis mundi. Za druhé, Vymítání přetvoří prostor v kterém pracujete na posvátný, takže půda, ložnice, sklep, nebo kde zrovna jste, se dočasně stane chrámovým prostorem. Za třetí, Vymítání vyčistí atmosféru v místě, kde pracujete, od psychického smetí -- s tímhle popisem nejsem zrovna moc spokojený, takže se to následně pokusím co nejlépe rozvést.

Většina vymítacích rituálů sestává ze tří hlavních komponent:
1. Část, která slouží k zaměření pozornosti na mysl-tělo.
2. Část, ve které jsou vytyčeny hlavní zóny, brány, čtvrtě nebo rozměry vybraného magického univerza -- v jehož středu jste vy.
3. Identifikace s vybraným zdrojem inspirace -- propojení makrokosmu (mundus) s mikrokosmem (self).

Příklad Vymítání
Následuje příklad Vymítacího rituálu, který vysvětlím za pomoci výše uvedených termínů. Rituál byl vyvinut pro potřeby skupiny známé jako Circle of Stars (Hvězdný kruh), která působila v Leedsu před ně-kolika lety.
1. Začněte tváří směrem k východu1, postavte se s rukama volně podél těla, s hlavou zlehka zaklo-něnou, dýchejte volně a pravidelně. Vyčistěte si mysl od myšlenek. S nádechem vzpažte pravou ruku a s výdechem veďte ruku dolů podél své osy, představujte si přitom paprsek bílého světla procházející dolů vaším tělem, shora nad vaší hlavou dolů pod vaše nohy.
Následně otočte hlavu doleva a upažte levou ruku, poté hlavu otočte doprava a upažte pravou, takže vaše tělo teď představuje Tau-kříž.2
Nadechněte, zadržte dech a vydechněte -- zároveň si přestavujte paprsek bílého světla běžící va-ším těla zleva doprava. Potom s nádechem složte ruce na prsou křížem. Vydechněte a vizualizujte kříž bílého světla vystupující z vaší hrudi podél os které jste vytvořili. Cítíte se přeplnění energií, zároveň jste klidní a připravení.
Tím je hotova první fáze Vymítání, v některých systémech známá pod názvem Světelný kříž.
2. Pravou ruku načrtněte pentagram v prostoru před sebou. Začněte na jeho hrotu a pokračujte vlevo dolů, potom doprava nahoru, doleva nahoru, pak vpravo dolů a zpátky ke hrotu. Představte si penta-gram zářící energií. Poté namiřte pravou rukou do jeho středu a pomalu intonujte hlásky I-A-O3 -- přitom je vepisujte do středu a představujte si, jak pentagram září jasněji a jasněji s přibývající energií. Otočte se a zopakujte totéž pro jih, západ a sever.
3. Čelem k východu pozvedněte ruce a říkejte:
Kolem mě planou pětihroté hvězdy,
Nad mou hlavou, nekonečné hvězdy
V mých prsou žhne hvězda
Každý muž a každá žena jsou hvězda.
Hle, Hvězdný Kruh.4
V tomto příkladě první část Vymítání zaměří vaši pozornost na mysl-tělo, ve druhé proběhne vy-mezení prostoru -- vytvořením čtyř dílů, a třetí je sjednocení s nekonečným -- jak nahoře, tak dole, chcete-li. Po provedení třetí části jste připraveni začít své cvičení, další rituální práci, atd. Pokud jste pro-váděli Vymítání jako samostatné cvičení, zopakujte znova první část a poté, po krátké pauze, sepněte ruce na znamení konce cvičení. Na závěr, poté co dokončíte svou práci, zopakujte znovu kroky 1-3.

Poznámky:
1. Při práci někde uvnitř si často určím jako východ stěnu s oknem.
2. K Tau-kříži se váže spousta magických informací -- vyhledejte si je!
3. Písmena I.A.O ozančují magickou formuli růstu (Isis), zničení (Apophis) a znovuzrození (Osiris).
4. Tato část je svým stylem poněkud thelemitská -- vybrali jsme ji pro její poetický charakter.


Dejte tomu styl!
Jako u všech druhů magie, nejde ani tak o to, co děláte, ale jak to děláte. Trocha té teatrálnosti je-nom prospěje. Například pokud používám Vymítání na začátku, nechám vloudit se do mého hlasu tón úcty a očekávání. Snažím se za pomoci hlasu, gest a posismu vytvořit atmosféru očekávání a napětí. Podobně když Vymítání používám na závěr práce, snažím se o ovzduší ukončenosti, spokojenosti a úspěchu. Moje slova jsou méně pronikavá a panovačná a mnohem jemněji intonovaná. To je dobré při práci ve skupině, ale i při sólo práci -- poněvadž zpětná vazba, kterou poskytujete sami sobě také přispívá k atmosféře, kte-rou vytváříte. Jak říká Bábi Zlopočasná: Je potřeba používat hlavologii.

Psychické smetí
Řekl jsem na začátku, že s tímhle termínem jsem nebyl zcela spokojen, takže následuje vysvětlení. Vymítání je jakýmsi magickým ekvivalentem úklidu (který by měl práci v každém případě předcházet). Po-něvadž ne každý z nás má to štěstí, že by měl místnost, která by mohla sloužit pouze magické práci, ne-zbývá nám než používat místa, která jinak slouží každodennímu životu. To vytváří atmosféru, kterou mů-žete nasát podvědomými vazbami, a kterou je třeba pořádně vymést dříve než začnete soustředěnou magickou práci -- jinak vám ji může důkladně otrávit.
Podobně je po práci potřeba rozptýlit konkrétní atmosféru, kterou jste vytvořili, nebo možná zjistíte, že se vám tluče s každodenní atmosférou, kterou máte s místností spojenou. V tom případě je užitečné v místnosti vymítat, pokud se v ní vyskytnou určité špatné příznaky (napětí se táhne), pokud jste tu vy nebo někdo jiný vyzařoval silné emoce, nebo pokud se uvnitř cítíte unavení. Tyto efekty pokrývá termín psy-chické smetí.

Praxe
Vámi zvolené Vymítání lze používat jako každodenní praxi -- po probuzení a před ulehnutím. Měli byste jej používat na začátku a na konci jakékoliv magické aktivity. Po čase zjistíte, že rituál projíždíte z větší části s autopilotem a pocity s rituálem asociované se objevují bez vědomého úsilí. Dobrým zname-ním jsou sny o Vymítání. Často jsem se během nějaké noční můry uchýlil k Vymítání ať-už-je-to-cokoli, co mě otravuje, a v devíti z deseti případů to zabralo. Zajímavá poznámka k Vymítání & snům: bez ohledu na to, že během let jsem užíval množství různých forem vymítacích cvičení, pokud jsem ve snu, pokaždé se zdá, že používám Menší Pentagramový Rituál podle G.:D.: -- možná prostě proto, že to byl ten úplně první, který jsem se naučil.

Odlišné rysy
Základní Vymítací rituál, který jsem uvedl výše, kombinuje gesta, kontrolu dechu, vizualizaci, ener-getizaci, barvy, symboly a invokaci. Toto cvičení obsahuje veškeré prvky, které jsou v rituální magii zásad-ní; budou vám k prospěchu i v budoucnu. Různé Cesty mají různé přístupy k Vymítání. Jako wiccanský neofyt jsem se učil metodě Vztyčení kruhu, která v průměru zabrala dobrých 10-15 minut. Jedná se o výborný způsob, jak posvátné místo připravit na několikahodinový rituál. Nespojovaly se zde pouze prvky uvedené výše, ale také kroužení (způsobem, který připomínal let letadlem\\\'), invokace elementů, svěcení oltáře, vytvoření posvátného prostoru za použití soli & vody, kadidla & ohně (svěc). Jako začátečník jsem jej shledával velmi užitečným, protože mi pomohl rozvinout mou schopnost pomalu vizualizovat (ne každý umí dobře vizualizovat sám od sebe) a měl velký emocionální náboj, což je také důležité. V kruhu jsem se cítil bezpečný, chráněný a připravený pro další magii -- to všechno vám pomůže získat důvěru, kterou potřebujete. Používali jsme samozřejmě také Menší Vymítání, to však spíš pro kratší práce. To, jestli je Vymítání propracované nebo minimalistické, je nakonec na vás. Důležité je vědět, proč to děláte (a mnoha lidem nebyla řečena ona proč v magii -- prostě to tak dělejte..). Jak jednou máte pohromadě základy, mů-žete k nim přidávat jak je libo. Je důležité, aby vám použité symboly a obrazy dávaly smysl. Pokaždé když provádíte Vymítání, vyvažujete rozdílné aspekty sebe samotného & vašeho psychokosmu do dynamičtější-ho celku. Základní struktura cvičení je podobná, ať už vycházíte z wiccy, kabbaly, tantry, Thelemy nebo magie Chaosu.

Magická osobnost
Proč si lidé vybírají magická jména? Možná proto, aby udělali dojem na své přátele, ale častěji proto, že si přejí vytvořit odlišnou magickou personu, do které mohou vklouznout, když se věnují svým ma-gickým záležitostem. To je důvodem, proč je magická scéna zanesena Merliny, Morganami, Tanith, Kirka-mi, Taliesiny, etc. -- všemi možnými čarodějnickými jmény. Magická osobnost je to, co dostanete, když oblečete magickou róbu, zapálíte svíčky & kadidlo, a začnete laškovat s kauzální realitou. Základním roz-dílem je, že jakožto normální osobnost můžete mít veškeré možné pochybnosti o téhle magické činnosti a zabývat se dlouhými rozhovory na téma archetypů a podobnými věcmi, ale vaše magické já, když už nic jiného, si je (se zkříženými prsty) jisto na 110%, že to, co děláte, je efektivní a bude fungovat, když už vám to zabralo celou noc! Pokud jste někdy hráli Dračí Doupě víte, co mám na mysli. Dračí Doupě je hra s několika kusy lepenky, mnoha šálky kávy, nějakými těmi figurkami a kostkami a rozházenými papíry s po-známkami. Berete na sebe svou postavu do takové míry, že pokud je zabita, může to být celkem šok. V magii vás veškerá příprava -- a Vymítání je jednou z nejdůležitějších částí -- má dostat do role (doufejme) mocného a sebejistého mága. A poté, co dokončíte svou práci, následné Vymítání vám zabrání sejít dolů do hospody a chovat se nadále jako vládce Všehomíra. OK, samozřejmě, že můžete, ale každý to asi pat-řičně neocení.

Venku
Je třeba říct, že jsem se nikdy necítil zcela spokojený, když jsem prováděl klasické způsoby Vymí-tání venku. Myslím, že je to zčásti způsobeno odlišným vnímáním prostoru, které jsem při práci na nějakém odlehlém místě měl. Zjistil jsem, že je to pravda zejména pokud je místo, na kterém pracuji, energetickým bodem. Energetický bod může být buďto přirozeného původu, nebo to může být místo, na němž v minulosti pracovali i jiní mágové.
Myslím, že práce venku je cosi, pro co je třeba zapojit více intuice, a že pravidla pro rituály prová-děné uvnitř zde neplatí vždy. Možná že někdo jiný by na mě chtěl v tomto bodě navázat.
Na závěr bych chtěl říct, že až si budete svou cestu prokousávat skrze to množství okultních jak-na-to knih, narazíte na spoustu různých popisů Vymítacího rituálu. Pamatujte na to, že neexistuje žádný správný způsob, jak jej provádět, než ten, který vám funguje.
 
Překlad: Hrabě


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz