Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Liber Librae

Aleister Crowley

Liber Librae
SVB FIGVRA XXX

A.·. A.·. Publication in Class B.
Issued by order:
D.D.S.
7° = 4°
Premonstrator

O.S.V.
6° = 5°
Imperator

N.S.F.
5° = 6°
Cancellarius


O. Learn first --- Oh thou who aspirest unto our ancient Order! --- that Equilibrium is the basis of the Work. If thou thyself hast not a sure foundation, whereon wilt thou stand to direct the forces of Nature?

1. Know then, that as man is born into this world amidst the Darkness of Matter, and the strife of contending forces; so must his first endeavour be to seek the Light through their reconciliation.

2. Thou then, who hast trials and troubles, rejoice because of them, for in them is Strength, and by their means is a pathway opened unto that Light.

3. How should it be otherwise, O man, whose life is but a day in Eternity, a drop in the Ocean of time; how, were thy trials not many, couldst thou purge thy soul from the dross of earth?
Is it but now that the Higher Life is beset with dangers and difficulties; hath it not ever been so with the Sages and Hierophants of the past? They have been persecuted and reviled, they have been tormented of men; yet through this also has their Glory increased.

4. Rejoice therefore, O Initiate, for the greater thy trial the greater thy Triumph. When men shall revile thee, and speak against thee falsely, hath not the Master said, \"Blessed art thou!\"?

5. Yet, oh aspirant, let thy victories bring thee not Vanity, for with increase of Knowledge should come increase of Wisdom. He who knoweth little, thinketh he knoweth much; but he who knoweth much hath learned his own ignorance. Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool, than of him.

6. Be not hasty to condemn others; how knowest thou that in their place, thou couldest have resisted the temptation? And even were it so, why shouldst thou despise one who is weaker than thyself?

7. Thou therefore who desirest Magical Gifts, be sure that thy soul is firm and steadfast; for it is by flattering thy weaknesses that the Weak Ones will gain power over thee. Humble thyself before thy Self, yet fear neither man not spirit. Fear is failure, and the forerunner of failure: and courage is the beginning of virtue.

8. Therefore fear not the Spirits, but be firm and courteous with them; for thou hast no right to despise or revile them; and this too may lead thee astray. Command and banish them, curse them by the Great Names if need be; but neither mock nor revile them, for so assuredly wilt thou be lead into error.

9. A man is what he maketh himself within the limits fixed by his inherited destiny; he is a part of mankind; his actions affect not only what he calleth himself, but also the whole universe.

10. Worship and neglect not, the physical body which is thy temporary connection with the outer and material world. Therefore let thy mental Equilibrium be above disturbance by material events; strengthen and control the animal passions, discipline the emotions and the reason, nourish the Higher Aspirations.

11. Do good unto others for its own sake, not for reward, not for gratitude from them, not for sympathy. If thou art generous, thou wilt not long for thine ears to be tickled by expressions of gratitude.

12. Remember that unbalanced force is evil; that unbalanced severity is but cruelty and oppression; but that also unbalanced mercy is but weakness which would allow and abet Evil. Act passionately; think rationally; be Thyself.
13. True ritual is as much action as word; it is Will.

14. Remember that this earth is but an atom in the universe, and that thou thyself art but an atom thereon, and that even couldst thou become the God of this earth whereon thou crawlest and grovellest, that thou wouldest, even then, be but an atom, and one amongst many.

15. Nevertheless have the greatest self-respect, and to that end sin not against thyself. The sin which is unpardonable is knowingly and wilfully to reject truth, to fear knowledge lest that knowledge pander not to thy prejudices.

16. To obtain Magical Power, learn to control thought; admit only those ideas that are in harmony with the end desired, and not every stray and contradictory Idea that presents itself.

17. Fixed thought is a means to an end. Therefore pay attention to the power of silent thought and meditation. The material act is but the outward expression of thy thought, and therefore hath it been said that \"the thought of foolishness is sin.\" Thought is the commencement of action, and if a chance thought can produce much effect, what cannot fixed thought do?

18. Therefore, as hath already been said, Establish thyself firmly in the equilibrium of forces, in the centre of the Cross of the Elements, that Cross from whose centre the Creative Word issued in the birth of the Dawning Universe.

19. Be thou therefore prompt and active as the Sylphs, but avoid frivolity and caprice; be energetic and strong like the Salamanders, but avoid irritability and ferocity; be flexible and attentive to images like the Undines, but avoid idleness and changeability; be laborious and patient like the Gnomes, but avoid grossness and avarice.

20. So shalt thou gradually develop the powers of thy soul, and fit thyself to command the Spirits of the elements. For wert thou to summon the Gnomes to pander to thine avarice, thou wouldst no longer command them, but they would command thee. Wouldst thou abuse the pure beings of the woods and mountains to fill thy coffers and satisfy thy hunger of Gold? Wouldst thou debase the Spirits of Living Fire to serve thy wrath and hatred? Wouldst thou violate the purity of the Souls of the Waters to pander to thy lust of debauchery? Wouldst thou force the Spirits of the Evening Breeze to minister to thy folly and caprice? Know that with such desires thou canst but attract the Weak, not the Strong, and in that case the Weak will have power over thee.

21. In the true religion there is no sect, therefore take heed that thou blaspheme not the name by which another knoweth his God; for if thou do this thing in Jupiter thou wilt blaspheme HB:Heh HB:Vau HB:Heh HB:Yod and in Osiris HB:Heh HB:Vau HB:Shin HB:Heh HB:Yod . Ask and ye shall have! Seek, and ye shall find! Knock, and it shall be opened unto you!
 
0. Pochop nejdříve – Ó ty, kdo hodláš vstoupit do našeho dávného Řádu – že rovnováha je základem práce. Jestliže sám nemáš pevného základu, jak bys chtěl čelit silám Přírody?

1. Také věz, že člověk je zrozen do tohoto světa vprostřed Temnot Matérie a ve sváru protikladných sil; jeho úkolem je usilovat o dosažení světla tím, že protiklady usmíří.


2. Ty, kdo jsi vystaven zkouškám a útrapám, raduj se z nich, neboť je v nich Síla, a díky nim se ti otevírá cesta ke Světlu.

3. Jak jinak by to mohlo být, ó člověče, jehož život je jen dnem Věčnosti, kapkou v Oceánu času; tvé starosti nejsou četné - jak by mohly očistit tvou duši od nečistot země?
Jen pro tento okamžik je Vyšší Život vzdálen kvůli nebezpečím a strázním; a nebyli Mudrcové a Zasvěcenci minulosti podrobeni stejné zkoušce? I oni byli pronásledováni a osočováni, a trýzněni lidmi; a přece právě tím jejich Sláva mohutněla.


4. Proto se raduj, ó Zasvěcenče, neboť čím větší je zkouška, tím větší je i Triumf. Budou-li ti nadávat a lživě tě obviňovat, neříkal Mistr “Buďtež požehnáni!”?


5. Avšak, ó čekateli, nechť ti tvá vítězství nepřinesou Marnivost, neboť s růstem Vědění by měl vcházet i růst Moudrosti. Ten kdo zná málo, myslí, že zná mnoho; ale ten, který zná mnoho, rozeznává svoji nevědomost. Zříš mudrce, an se halí do své domýšlivosti? To zříš spíše blázna.

6. Neukvapuj se v odsudku druhých; jsi bez pochyb, že bys na jejich místě odolal pokušení? A i kdyby, proč proč bys měl opovrhovat tím, kdo je slabší než ty?


7. Ty, kdo toužíš po Magických Darech, utvrď se, že tvá duše je pevná a stálá; neboť budeš-li pochlebovat slabosti, Slabí tě ovládnou. Buď pokorný před svým Já, a neboj se ni člověka ni ducha. Strach je selháním, a poslem selhání: a odvaha je počátkem ctnosti.


8. Pročež se neobávej Duchů, ale jednej s nimi neústupně a zdvořile; nemáš právo jimi pohrdat ani jim zlořečit; i toto tě může svést na scestí. Ovládej a vymítej je, je-li třeba, a zaklínej Velkými Jmény; ale nikdy se jim nevysmívej a nespílej jim, neboť bys tím byl dozajista doveden k pomýlení.

9. Člověk je tím, co ze sebe vytvoří v mezích svého předurčení; je částí lidstva; jeho činy nepostihnou jen to, co nazývá sebou, ale též celé universum.


10. Cti a nezanedbávej fyzické tělo, které je tvým dočasným spojením s vnějším a hmotným světem. Přesto nechť tvá mentální Rovnováha jest nad zmatením fyzických událostí; posiluj a kontroluj animální vášně, ukázni city a rozum, vyživuj Vyšší Touhy.


11. Čiň dobro druhým pro ně samé, ne pro odměnu, ne pro jejich vděk, ne pro sympatii. Jsi-li šlechetný, nebude tvým uším milé hlazení slov chvály.


12. Pamatuj, že nevyvážená síla je zlem; že nevyvážená přísnost je jen krutostí a útlakem; a také že nevyvážený soucit je jen slabostí jež živí zlé a napomáhá zlu. Jednej vášnivě; mysli racionálně; buď Sebou.

13. Pravý rituál je stejně tak činem jako slovem; je Vůlí.

14. Pamatuj, že tato země je pouhým atomem universa, a ty sám jsi jen jejím atomem; můžeš se stát Bohem této země, po níž lezeš a plazíš se, stejně tak můžeš zůstat atomem, jedním z mnoha.


15. Avšak největší úctu měj sám k sobě a přestaň proti sobě hřešit. Hříchem, který nelze odpustit, je vědomé a záměrné odmítnutí pravdy, a strach z poznání, že poznání samo neuspokojuje tvé předsudky.

16. Chceš-li získat Magickou Sílu, uč se kontrolovat mysl; uznej jen ty ideje, které jsou v souladu s konečným cílem a ne každou zbloudilou a protikladnou myšlenku, která se objeví.

17. Upevněná mysl je prostředkem k dosažení cíle. Dohlédni na sílu utišení myšlenek a na meditaci. Fyzický čin je jen vnějším vyjádřením tvé mysli, a proto bylo řečeno, že ”přemýšlet o bláznovství je hříchem.” Myšlenka je začátkem činu, a jelikož náhodná myšlenka může mít značný efekt, co může učinit pevná myšlenka?


18. Také, jak již bylo řečeno, Upevni sebe nevyvratitelně v rovnováze sil, do centra Kříže Elementů, toho Kříže, z jehož středu bylo vyřčeno Tvořivé Slovo při zrození Úsvitu Universa.

19. Buď proto rychlý a činný jako Sylfy, ale varuj se povrchnosti a rozmarů. Buď energický a silný jako Salamadři, leč chraň se popudlivosti a zuřivosti. Buď ohebný a pozorný jako Undiny, ale varuj se zahálky a nestálosti. Buď pracovitý a trpělivý jako Gnómové, ale vyvaruj se otupělosti a lakoty.

20. Tak zvolna rozvineš síly tvé duše a budeš schopen vládnout Duchům elementů. Jestliže ale budeš svolávat Gnómy pro uspokojení tvé lakoty, nebudeš jimi déle vládnout, ale oni ovládnou tebe. Chtěl bys zneužít čisté bytosti lesů a hor k naplnění tvých truhlic a uspokojení tvého hladu po Zlatu? Chceš ponižovat Duchy Živého Ohně službou tvému hněvu a nenávisti? Chceš znásilnit čistotu Duší Vod k uspokojení tvé chlípné zhýralosti? Chceš přinutit Duchy Soumračného Vánku, aby sloužili tvému bláznovství a rozmarům? Věz, že s takovými touhami nepřivábíš než slabost, žádnou Sílu; a pak slabost ovládne tvou Sílu.21. V pravé víře není rozkolu, proto měj na zřeteli, aby ses nerouhal o jméně, kterým jiný poznává svého Boha; neboť jestliže tak učiníš, prokleješ v Jupiterovi YHVH, a v Osirisovi YHShVH. Ptejte se a bude vám dáno! Hledejte a naleznete! Klepejte a bude vám otevřeno!
 
překlad: soror Chiah


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz